شرکت مهندسی پایشگران پرتو دانش فعالیت خود را از سال 1388 در حوزه های

  • مشاوره، نظارت و اجرای تحقیقات مرتبط با پرتو شامل حفاظ گذاری ، دزیمتری
  • پیاده سازی اقدامات متقابل مدیریت بحران و پاسخ به حوادث مواد خطرناک شامل ( پرتوی، شیمیایی ، بیولوژیک و ...)
  • طراحي، ساخت، نصب، مشاوره، راه اندازي، خريد و خدمات پس از فروش تجهيزات پرتوي، اتوماسيون نيروگاهها، تاسيسات سيستمهاي آشكار سازي، حفاظ گذاري و ساير خدمات مرتبط با پرتو
  • طراحي، ساخت، نصب، مشاوره و راه اندازي سيستمهاي تهويه و تصفيه آلودگي هاي زيست محيطي
  • طراحي، ساخت، نصب، مشاوره و راه اندازي سيستمهاي پيشگيري و كنترل محيط كار
  • استقرار سيستمهاي مديريت بحران و ايمني

ارائه خدمات آموزشی در زمینه حفاظت در برابر اشعه ، برای کلیه دانشجویان و کارکنان شاغل در مراکز پرتوی صنعتی ، پزشکی و تحقیقاتی بر اساس دوره های مصوب سازمان انرژی اتمی ایران آغاز نمود.