پایشگران

خدمات

 • آموزش

  دوره های مصوب سازمان انرژی اتمی
  دوره های فوریتهای پرتوی برای پاسخ دهندگان اولیه
  الکترونیک هسته ای
  کنترل کیفی صنعتی
  دوره های ویژه مسوولین فیزیک بهداشت و شخص مسوول
  مدیریت بحران در hazmat حوادث
 • مونیتورینگ و اندازه گیری

  سنجش آلودگی پرتوی آب ، خاک ،مواد غذایی محیط و تاسیسات
  تست اتاق رادیوگرافی صنعتی ، پرتو دهی
  مراکز و سامانه های پرتوهای غیر یونساز ) رادیویی ، ماکروویوو لیزر(
 • طراحی و ساخت

  فانتوم تحقیقاتی و کاربردی
  شبیه سازهای آموزشی
  سامانه های هشدار و پایش ایستگاهی و متحرک
  مراکز پزشکی هسته ای و ید درمانی ) تانک و....(
  آلودگی سنج
  دزیمتر های فردی و محیطی
 • حفاظ گذاری

  تاسیسات و مراکز پرتودهی و تست های غیر مخرب
  مراکز درمانی و تشخیصی
  سامانه ، مراکز و مولد پرتوهای رادیویی و ماکروویو
 • پژوهش

  طراحی و ساخت سیستمهای مونیتورینگ و پایش خودرویی
  طراحی ، محاسبات و ساخت کولیماتور
  تدوین دستورالعمل های فنی وعملیاتی برای دریافت مجوز
 • دزیمتری

  فیلم بج
  TLD
 • کنترل کیفی

  تجهیزات پرتو تشخیصی
  منابع و مولدهای غیر پزشکی
  سامانه و مولدهای ایکس
  شتابدهنده های صنعتی و پزشکی
 • دستگاه دزیمتری محیطی و آلودگی سنج پرتوی

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • مانیتورینگ

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • دزیمتری فردی

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • سنجگر و آلودگی سنج

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • تجهیزات حفاظت فردی و محیطی

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • دستگاه های مونیتورینگ و اندازه گیری پرتوهای غیر یونساز

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول
 • کیت آلودگی سنجی متحرک آلفا، بتا و گاما

  دستور العمل استفاده فردی درون محصول در توضیحات گنجانده شده است. میتوانید با استفاده از مشاوره رایگان اطلاعات لازم را کسب نمائید

  مشاهده محصول

افتخارات و مجوز ها