پایشگران

تیتر مقاله

۱۴۰۲/۷/۱۸
2 دقیقه

مشخصات كاركنان پایش و ارزیابی(سند1092)

در جريان يك پاسخ اضطراري استفاده از افرادي لازم است كه با توجه به فعاليت‌هاي جاري خود، با تجهيزات پايش، دستورالعمل‌هاي جمع‌آوري، آماده‌سازي و آناليز نمونه مهارت و تجربه كافي داشته باشند. 

البته افرادي كه فعاليت‌هاي نمونه‌برداري و پايش را به‌طور معمول انجام مي‌دهند بايد آموزش‌هاي تخصصي نمونه‌برداري و پايش را نيز براي شرايط غيرمعمول و اضطراري دريافت نمايند؛ در شرايطي كه انتظار مي‌رود مقدار دز بالا باشد، ممكن است روش‌هاي جديدتر و احتياط‌هاي بيشتري در كار با نمونه لازم باشد. مثلا غربالگري تعداد زيادي از نمونه‌ها ممكن است به روش‌هاي پيشرفته نياز داشته باشد.

در شرايط اضطراري استفاده از روش‌هاي ناآزموده و نيروهاي بي‌تجربه، نامطلوب است؛ چراكه اين امر مي‌تواند سبب به‌دست آمدن اطلاعات فني نامناسب و يا اشتباه گردد. در نتيجه منجر به تصميم‌گيري‌هاي اشتباه و يا اختصاص نامناسب منابع كمياب گردد. بنابراين آموزش صحیح و منظم كاركنان كليدي پايش در زمينة وظايف محول‌شده لازم و ضروری است. در پايش با شرايط عادي و غير معمول براي انجام اقداماتي كه نياز به مهارت‌هاي خاصي در اندازه‌گيري و نمونه‌برداري دارند داشتن تجربه عملي، بسيار حائز اهميت است. تمرينات مقايسه‌اي به‌عنوان بخشي از آموزش و كسب آمادگي لازم است نيز به‌صورت دوره‌اي به‌اجرا درآيد تا قابليت پاسخ گروه‌ها مورد آزمايش قرار گرفته و دستورالعمل‌هاي اندازه‌گيري، نمونه‌برداري و غيره بررسي شود. 

براي استفاده از وسايل ارتباطي اضطراري نظير راديوي دو طرفه، نقشه‌خواني و سيستم موقعيت‌ياب جهاني[1] كاركنان فني كه در اندازه‌گيري و نمونه‌برداري مهارت دارند ممكن است نياز به آموزش داشته باشند. همچنين، وظايف گروه‌هاي نمونه‌برداري و پايش به افرادي كه داراي مهارت‌هاي رانندگي و يا متصدي كار با بي‌سيم هستند؛ ممكن است واگذار شود. اين افراد را از بين نيروهاي پاسخ سازمان‌هاي محلي يا نيروهاي دفاعي مي‌توان انتخاب نموده و براي توسعه و حفظ چنين مهارت‌هايي، باید به‌صورت منظم آموزش و تمرين داشته باشند. 

تمام گروه‌هاي ميداني با مقادير پرتوگيري خارجي بالا، خطرات استنشاقي و مشكلات مربوط به آلودگي سطحي ممكن است روبرو شوند؛ بنابراين، لازم است اين گروه‌هاي به‌خوبي آموزش ديده، به‌طور مناسب با وسايل حفاظت فردي مجهز شده و از حدود بازگشت[2] نيز اطلاع داشته باشند (3).

 

مدير اضطراري[3]

فردي كه مسئوليت كلي و نهايي پاسخ در شرايط اضطراري را بر عهده خواهد داشت مدير اضطراري (2) است. اين مسئوليت را مي‌توان بسادگي به اغلب كاركنان ارشد ستادي كه درمحل سانحه انجام وظيفه مي‌كنند (نظير افسر ارشد پليس يا مسئولين ارشد دولتي يا محلي)، واگذار كرد. احتمال واگذاری اين‌كه مسئوليت فوق به يك متخصص پرتوي شود بسيار كم است؛ چراكه اغلب موارد پرتوي تنها مسأله مهم در پاسخ كلي به يك سانحه نيست.

 

مدير اقدام حفاظتي[4]

در يك سانحه راكتوري، مدير اقدام حفاظتي(3) مسئول تعيين اقدامات حفاظتي براساس طبقه‌بندي سانحه و پايش محيطي بوده و اغلب متخصص فيزيك بهداشت مي‌باشد. اين فرد بايد در زمينة استفاده از آستانه‌هاي مداخلة عملياتي آگاهي داشته باشد.

 

 

آناليزكننده محيطي يا ارزياب پرتوي[5]

اغلب آناليزكننده محيطي(3) يا ارزياب پرتوي(2) يك متخصص فيزيك بهداشت عملياتي يا محيطي است كه در زمينة روش‌هاي پايش چشمه و محيط دانش و تجربه كافي داشته و درخصوص استفاده از آستانه‌هاي مداخلة عملياتي از آگاهي‌هاي لازم برخوردار است. كه اما داشتن مهارت‌هاي ويژه‌اي در زمينة روش‌هاي آناليز آزمايشگاهي داشته باشد ضرورتي ندارد. افرادي كه اين سِمت را بر عهده دارند؛ در راهبري گروه‌هاي پايش و نمونه‌برداري، ارزيابي داده‌هاي ارائه‌شده توسط گروه‌هاي پايش با توجه به اهميت آنها و تبادل اطلاعات با ديگر اعضاي سازمان ارزيابي سانحه، بايد مهارت كافي داشته باشند.

 

آناليزكننده نمونه[6]

فردي متخصص در زمينة تفسير داده‌هاي پايش محيطي آناليزكننده نمونه(1)(3) بوده و اغلب يك متخصص فيزيك بهداشت محيطي يا يك متخصص آناليز نمونه با محتويات هسته‌هاي پرتوزا است. اين فرد بايد در زمينة استفاده از آستانه‌هاي مداخله عملياتي آگاهي داشته و در مورد چگونگي بدست آمدن و بازنگري آن‌ها از اطلاعات كافي برخوردار باشد.

 

گروه جستجوي محيطي[7]

گروه‌هاي جستجوي محيطي بايد متشکل از افراد فني آموزش‌ديده در زمينه اندازه‌گيري آهنگ دز و آلودگي سطحي بوده تشكيل شده و به‌طور منظم سناريوهاي مختلف پاسخ اضطراري را تمرين نمايند. ممكن است اين افراد در زمينة روش‌هاي جستجوي هوايي نيز ممكن است می توانند آموزش ديده باشند.

 

گروه نمونه‌برداري از هوا[8]

گروه‌هاي نمونه‌برداري از هوا بايد در زمينه تهيه نمونه‌هاي هوا، پايش آلودگي و اندازه‌گيري آهنگ دز خارجي مهارت داشته باشند. ممكن است اين گروه‌ها نياز به آموزش در زمينه ارزيابي ميداني نمونه‌هاي هوا قبل از بسته‌بندي آنها و با استفاده از تجهيزات پايش پرتوي پرتابل، داشته باشند. 

 

گروه طيف‌نگاري گاماي درمحل[9]

گروه ي متخصص در زمينه استفاده از طيف‌نگارهاي گاما در سرصحنه حادثه گروه طيف‌نگاري گاماي درمحل4 مي‌باشد. اعضاي اين گروه مي‌توانند از بين كاركنان آزمايشگاه‌هاي محيطي يا نقشه‌بردارهاي زمين‌شناسي كه در ارزيابي‌هاي پرتوسنجي[10] سطح زمين مهارت دارند، انتخاب شوند. اين گروه ممكن است می توانند در زمينه روش ها و دستورالعمل‌هاي جستجوي هوايي نيز آموزش ببيند.

 

گروه پايش و رفع آلودگي فردي[11]

اعضاي گروه پايش و رفع آلودگي فردي، بايد مهارت‌ كافي در زمينه استفاده از سيستم‌هاي پايش آلودگي به‌منظور ارزيابي آلودگي پوست، لباس افراد، سطوح، وسايل و خودروهاي آلوده، جلوگيري از گسترش آلودگي و ارزيابي بازدهي عمليات رفع آلودگي را داشته باشند. همچنين، اين افراد لازم است باید مهارت‌هايي در زمينه روش‌هاي ايمن تعویض درآوردن لباس‌هاي آلوده افراد داشته باشند. تمام اين افراد بايد آموزش‌هاي منظم در ارتباط با روش‌هاي مذكور دريافت نمايند.

 

گروه نمونه‌برداري محيطي[12]

اعضاي گروه نمونه‌برداري محيطي بايد از ميان نمونه‌برداران محيطيِ باتجربه يا افرادي كه دستورالعمل‌هاي نمونه‌برداري را به‌طور صحيح آموزش ديده‌اند، انتخاب شوند. اين افراد نيازي به تخصص در زمينه آناليز نمونه ندارند. در صورت ورود گروه نمونه‌برداري محيطي به منطقه‌اي با آهنگ دز بالا يا نواحي بسيار آلوده، نه تنها نياز به تجربه در زمينه روش‌هاي ارزيابي پرتوي براي حفظ ايمني خود شان دارند، بلكه درصورت نياز بايد بتوانند به‌طور مؤثر و سريع داده‌هاي پرتوي را از صحنه‌ سانحه تهيه نمايند.

 

گروه آناليز ايزوتوپي[13]

گروه آناليز ايزوتوپي، متشكل از افرادي است كه به‌خوبي در زمينه آماده‌سازي نمونه، طيف‌نگاري گاما و ديگر روش‌هاي آناليز هسته‌هاي پرتوزا آموزش ديده‌اند. اين افراد بايد بطور روزمره اين آناليزها را انجام داده، از تجهيزات كاليبره شده استفاده نموده نمایند و روش‌هاي معتبر آناليزي بكار برند. اين افراد ممكن است  می توانند از دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي آناليزي دولتي، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي يا صنعتي انتخاب شوند. براي برنامه‌نويسان شرايط اضطراري، اطلاع از منابع انساني و تجهيزاتي اين مراكز بسيار حائز اهميت است. به‌منظور ايجاد آمادگي بايد انواع نمونه‌هايي كه ممكن است در يك حادثه نياز به ارزيابي داشته باشند را تهيه نموده و اين گروه حادثه‌اي را كه تعداد زيادي نمونه لازم است سريعا آناليز و نتايج گزارش شوند، تمرين نمايند.

 


 

[1] Global Positioning System (GPS)

[2] Turn Back Guidance

[3] Emergency Manager

[4] Protection Action Manager

[5] Environmental Analyst or Radiological Assessor

[6] Sample Analyst

[7] Environmental Survey Team

[8] Air Sampling Team

[9] In-Site Gamma Specterometry Team

[10] Radiometric Assessments

[11] Personal monitoring and Decontamination Team

[12] Environmental and Ingestion Sampling Team

[13] Isotopic Analysis Team