پایشگران

تیتر مقاله

۱۴۰۲/۵/۲۱
2 دقیقه

روش طراحی آموزشی و رزمایشی نیروهای دخیل در پاسخ به حوادث پرتوی: دانش و عملکرد مبتنی بر کارآیی عملیاتی

با توجه به تخصصی بودن موضوع پاسخ به مصدومان حوادث پرتوی لازم است قبل از عملیاتی نمودن و بکارگیری نیروها در اجزای مختلف آن، آموزش‌های مورد نیاز برای نیروهای هر کدام از واحدها و قسمت‌ها تعیین شده و به مرحله اجرا درآید. آموزش نیروهای دخیل در برنامه پاسخ به مصدومان حوادث پرتوی به عنوان پیش‌نیاز ارائه مجوز شرکت این نیروها در تمرین‌ها، مانورها و عملیات واقعی می‌باشد. دوره‌های آموزشی مورد نیاز باید به طور متناوب جهت بازآموزی تکرار گردند تا پرسنل سامانه پاسخ به حوادث همواره از سطح علمی مناسب و قابل قبولی برخوردار باشند.

عمده‌ترین اهداف برنامه‌های آموزش نیروها عبارتند از: 

 1. آگاهی هر یک از نیروها از خطرات بالقوه مواد رادیواکتیو خطرناک
 2. ایجاد آمادگی علمی و عملیاتی برای انجام جدی تمرینات و مشارکت در عملیات واقعی
 3. آگاهی و آشنایی نیروها با برنامه پاسخ پزشکی به مصدومان حوادث پرتوی، چگونگی هماهنگی‌های مورد نیاز و نحوه ارتباط آنها با فرماندهی پاسخ به حادثه 
 4. درک کامل نیروها از نقش و مسئولیت خود در پاسخ پزشکی به مصدومان حوادث پرتوی 
 5. آگاهی از نحوه برخورد و حفاظت شخصی در برابر مواد رادیواکتیو خطرناک 

در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای نیروها باید به موارد زیر توجه نمود: 

 1. مشخص نمودن اهداف آموزش 
 2. تعیین محتوی برنامه آموزش 
 3. انتخاب روش‌های مناسب آموزش
 4. اجرای استاندارد برنامه آموزش 
 5. ارزیابی نتایج حاصل از برنامه آموزش از طریق آزمون‌ها و مصاحبه با نیروها و سایر روش‌های ارزیابی 
 6. تکرار آموزش به صورت دوره‌ای و منظم 

مفاد آموزشی که بایستی بسته به نیاز افراد و تیم‌ها مدنظر قرار گیرند بر اساس گروه‌های هدف استخراج و همراه برنامه آموزش ارائه می‌گردد. برگزاری تمرین‌ها و مانورها ضمن آشنا نمودن نیروهای دخیل در پاسخ پزشکی به حادثه با شرایط بحرانی و مسئولیت‌های عملیاتی هر واحد، امکان ارزیابی میزان دانش نیروهای پاسخ، میزان آشنایی با وظایف و تسلط در نحوه استقرار و داخل شدن در فاز عملیاتی آنها را فراهم می‌سازد. 

در این راستا جهت ارتقاء مهارت پرسنل از ابزارهای زیر استفاده می‌شود: 

 1. تمرین‌های دورمیزی 

در این روش افراد مسئول پاسخ پزشکی بر اساس سناریوی حادثه، ضمن مرور مسئولیت‌ها و وظایف جایگاه مدیریتی خود در جایگاه فرماندهی حادثه شناخت لازم از مفاهیم موجود را پیدا می‌کنند. این روش برای رفع سوءبرداشت‌ها، برطرف نمودن همپوشانی‌های مسئولیتی و تفکیک حوزه‌های مسئولیتی افراد از یکدیگر، بسیار مفید بوده و با هزینه بسیار اندک قابل اجراست. 

 1. تمرین 

در این روش، فرد یا افرادی (تیم) که از وسایل خاصی استفاده نموده و یا اقدام ویژه‌ای را به عمل می‌آورند، با تکرار فعالیت‌های مربوط به این وسایل یا اقدامات از مهارت و سرعت عمل کافی برخوردار می‌شوند. مثلاً استفاده از اقلام حفاظت فردی، نمونه‌برداری از محیط و غیره

 1. مانورهای عملکردی محدود 

در این روش مانورها برای تمرین یک فعالیت خاص مانند فعال‌کردن مرکز فرماندهی پاسخ به اجرا در می‌آیند. معمولاً مسئولان کلیدی و پرسنل دخیل در فعالیت موردنظر در این مانورها شرکت دارند. 

 1. مانورهای همه‌جانبه 

در این نوع مانور که سعی می‌شود حداکثر شباهت را به شرایط واقعی حادثه داشته باشد، تمامی بخش‌ها و نیروها و در صورت لزوم سایر سازمان‌ها و نیروهای پشتیبانی واحدهای عملیاتی دخیل خواهند شد و هدف از آن اجرای کامل برنامه مدیریت بحران و ارزیابی شیوه مقابله با سوانح است. این نوع مانورها به علت هزینه بالا و احتمال تداخل با فعالیت روزمره نیروها معمولاً بافاصله زمانی نسبتاً طولانی برگزار می‌شوند.