پایشگران

تیتر مقاله

۱۴۰۲/۵/۲۲
1 دقیقه

آشنايي با ابعاد يک حادثه هسته اي و آمادگي و پاسخ به فوريت هاي پرتويي از اهميت خاصي برخوردار است. برنامه ريزي براي پاسخ مناسب و به موقع به حوادث، از اجزاء مهم و جدايي ناپذير مديريت بحران مي باشد. مقابله يا واكنش يا پاسخگويي به سوانح، به مرحله‌اي از مديريت سوانح اطلاق مي‌شود كه پس از رويداد سوانح، انجام يا مي‌بايست صورت پذيرد. موقعيت‌هايي مثل بروز بلاياي طبيعي، بروز بلاياي غيرطبيعي(انسان‌ساز) و تخريب محيط زيست كه اجراي برنامه مقابله با حوادث و سوانح را ضروري مي‌سازد.از زماني كه هر يك از رويدادهاي فوق به وقوع مي‌پيوندد، كار اتخاذ تصميم‌هاي عمده و اساسي و اقدام به اجرا درآوردن اين تصميمات را بايد آغاز نمود. تأثير اين تصميمات و اقدامات ناشي از آن بر تخفيف هيجانات و كاهش ضايعات در صورتي مثبت و عملي است كه آمادگي‌هاي قبلي به وجود آمده باشد. چنانچه آمادگي‌هاي لازم مثل برنامه‌ريزي، سازماندهي مناسب در خصوص نيروي انساني، تجهيزات مورد نياز، آموزش‌هاي عمومي و تخصصي نيروهاي امدادي و نظاير آن قبلاً صورت نگرفته باشد واكنش‌هاي آتي و بي‌برنامه چندان سازگار نيستند. به طور كل پاسخ به حوادث و سوانح در دو بخش به شرح زير مورد نظر است: